Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul AFIST


Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare.
Operatorul datelor cu caracter personal
Noi, Asociația Femeilor în Inginerie, Știință și Tehnologie (AFIST), cu sediul în strada Drumul Doftanei, nr. 121-125, Corp C4, Tronson 1, etaj 5, apartament 90, sector 6, București, reprezentăm operatorul în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016. Prin urmare, suntem responsabili pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai jos.
Datele personale folosite:
– Numele și prenumele
– Data și locul nașterii
– CNP
– Numărul și seria actului de identitate
– Imaginea
– Număr de telefon
– Adresă e-mail
– Date de calificare profesională (informaţii privind studiile, calificări profesionale)
– Date financiare (cont bancar)


Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanță cu scopurile şi temeiurile legale prezentate mai jos.
Scopul colectării şi prelucrării datelor personale
– Aderarea ca membru/voluntar în cadrul AFIST: întocmirea documentelor necesare (decizie de numire, proces verbal de aderare)
– Întocmirea și eliberarea de premii (certificate, diplome)
– Promovarea imaginii asociației pe rețelele de socializare
– Informarea cu privire la activitățile desfășurate de asociație și participarea la ședințele adunării generale
– Implicarea în organizarea și desfășurarea diferitelor proiecte propuse de asociație
– Confirmarea plății cotizației de membru și premierea atunci când este cazul în funcție de scopul activității desfășurate
Durata de păstrare a datelor personale
Pe toată durata participării membrilor/voluntarilor în cadrul activităților asociației AFIST
Drepturi în ceea ce privește datele personale furnizate
– Dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucreaza sau nu datele dumneavoastră personale.
– Dreptul de acces la urmatoarele informații: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.
– Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.
– Dreptul de a se opune prelucrării.
– Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere: în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări.
– Dreptul la rectificarea datelor inexacte.
– Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;
– Deptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare: când contestați exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor); când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță.
– Dreptul de a primi datele cu caracter personal și de a le transmite unui alt operator sau „dreptul la portabilitatea datelor”.
– Dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum si crearii se profiluri pe baza acestor dispoziții.
– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract.